Press Release

जापान को new working visa (tokutei ginou,特定技能)को लागी नेपाल मा हुने Japanese language test को मिति तय भयो/ Exam date :10月27日、28日、11月5日、6日 सायद नेपाल बाट सुरूमा caregiver मा जापान लैजाने हुनाले japanese language test मात्र पास गरेर जापान जान पाउने छैन।caregiver...

Read More