जापान को new working visa (tokutei ginou,特定技能)को लागी नेपाल मा हुने Japanese language test को मिति तय भयो/
Exam date :10月27日、28日、11月5日、6日

सायद नेपाल बाट सुरूमा caregiver मा जापान लैजाने हुनाले japanese language test मात्र पास गरेर जापान जान पाउने छैन।caregiver को skill test पनी पास गरनू पदंछ।
##हामीले चाडैनै caregiver ko लागी class सुरु गदैछौ/

https://www.jpf.go.jp/…/j…/education/jft_basic/practice.html